Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Ogłoszenia Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Szczytnie
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Szczytnie PDF Drukuj artykuł

 

Szczytno, 31 grudnia 2018 r.

Oznaczenie konkursu: A-1101-7/18

          

OGŁOSZENIE

o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Szczytnie

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Szczytnie na podstawie art. 3b ustawy z 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz. U. z 2018 r., poz. 577 j.t.) w związku
z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie
i prokuraturze ( Dz. U. z 2014 r., poz. 400 j.t.) organizuje, w drodze konkursu, nabór kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Szczytnie w pełnym wymiarze czasu pracy (docelowo sekretarz sądowy w V Wydziale Ksiąg Wieczystych)

 

Liczba wolnych stanowisk pracy: 3 etaty

 

I. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 1. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.

 2. Sporządzanie wezwań, zawiadomień i wokand.

 3. Wysyłanie i załączanie korespondencji do akt.

 4. Przygotowywanie akt sądowych i innej dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego.

 5. Ewidencja pism, wniosków w programach komputerowych.

 6. Sporządzanie zawiadomień o dokonanych wpisach w księgach wieczystych, odpisów orzeczeń i doręczanie stronom.

 7. Zakładanie akt ksiąg wieczystych.

 8. Dokonywanie projektów wpisów w księgach wieczystych zgodnie z wnioskiem.

 9. Przyjmowanie, załatwianie wniosków o wydanie odpisów i wyciągów z ksiąg wieczystych, zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych, odpisów
  i zaświadczeń z ksiąg gruntowych i zbiorów dokumentów.

 10. Przygotowywanie i udostępnianie akt ksiąg wieczystych do wglądu dla petentów lub przekazania do innego Wydziału.

 11. Przygotowywanie pism na zarządzenie sędziego, referendarza sądowego, kierownika sekretariatu wydziału.

 12. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych

 

II. Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego oraz zdanego egzaminu maturalnego.

 2. Nieposzlakowana opinia.

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych.

 4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 5. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

 7. Umiejętność obsługi komputera.

 

III. Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość zagadnień z zakresu ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 23 j.t. ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.).

 2. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

 3. Kreatywność i komunikatywność.

 4. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

 5. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej.

 6. Umiejętność pracy w zespole.

 7. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera.

 8. Odporność na stres.

 

   IV.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny).
 2. Własnoręcznie podpisane CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 3. Oświadczenia kandydata:
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • o nieposzlakowanej opinii,

 • o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe,

 • o posiadaniu stanu zdrowia kandydata pozwalającego na zatrudnienie
  na  danym stanowisku.

 1. Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przedłożenia szerszego zakresu danych (druk w załączeniu).
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje,  doświadczenie zawodowe.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu). 
 4. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych
              przystąpienia do konkursu.

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio
w siedzibie sądu - Biuro Podawcze  pokój nr 3 lub drogą pocztową z powołaniem się na sygnaturę konkursu (A-1101-7/18) w terminie do 15 stycznia 2019 r.na adres:
Sąd Rejonowy w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 8, 12-100 Szczytno.

 

Inne informacje:

 W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o dopuszczeniu
do naboru nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu – poprzez umieszczenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego
w Szczytnie:
www.szczytno.sr.gov.pl  oraz na tablicy informacyjnej Sądu.

 

Kandydaci nie zakwalifikowani lub niezatrudnieni mogą odebrać złożone przez siebie dokumenty rekrutacyjne w ciągu 7 dni od zakończenia procesu naboru w siedzibie Sądu Rejonowego w Szczytnie, pokój 302. Po upływie tego terminu oferty zostaną odesłane kandydatom na adresy wskazane
w dokumentacji rekrutacyjnej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 624 71 10.

 

           D Y R E K T O R
Sądu Rejonowego w Szczytnie

  Joanna Małgorzata Lipińska

 

 

 

Załączniki:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Klauzula informacyjna

 

Kim jest Administrator, Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Rejonowy w Szczytnie, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Szczytnie. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

- Listownie: Sąd Rejonowy w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 8, 12-100 Szczytno;

- E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

- Telefon: 89/ 624-71-10;

W sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy kontaktować się:

- Telefon: 89/ 624-71-10;

- E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Skąd pochodzą Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana;

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie nie pozwoli na przeprowadzenie rekrutacji.

W przypadku podjęcia decyzji o przystąpieniu do rekrutacji, niezbędne jest podanie danych zgodnych z ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Jeżeli dobrowolnie poda Pani/Pan swoje dane osobowe, nie wymagane przepisami prawa, podstawą ich przetwarzania będzie jedynie wyrażona przez Panią/Pana zgoda - świadoma i wyraźna. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie, co wiązać się będzie z usunięciem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

W Sądzie Rejonowym w Szczytnie przetwarzamy dane osobowe, w celu rekrutacji.

 

Komu możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe?

 • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie tych danych osobowych;

 • Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie, w celu wspomagania nas w wykonywaniu naszych zadań,
  tj. podmioty świadczące usługi finansowe, prawne, ochrony, informatyczne.

 • Dane osobowe nie będą udostępniane do Państwa Trzeciego, natomiast wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sądu, poprzez umieszczenie danych w postaci imienia i nazwiska.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte w terminie 30 dni, w przypadku jeśli nie zostanie Pani/Pan zrekrutowany. W przypadku, gdy zostanie Pani/Pan zatrudniona/y, dane osobowe będzie przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a po zakończeniu zatrudnienia dane osobowe usuniemy, postępując zgodnie obowiązującą w Sądzie Rejonowym w Szczytnie instrukcją kancelaryjną.

 

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych,

 • Prawo do sprostowania/uzupełnienia swoich danych osobowych;

 • Prawo do usunięcia (Prawo do bycia zapomnianym) swoich danych osobowych;

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

 • Prawo do informacji w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 • Prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. Niezbędne do tego celu informacje znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jeśli wystąpi Pani/Pan do nas o realizację swoich uprawnień, niezwłocznie zajmiemy się Pani/Pana sprawą, i nie później niż w terminie 30 dni zostanie Pani/Pan poinformowany na piśmie bądź w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach elektronicznie o sposobie załatwienia swojej sprawy. Termin ten możemy jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, w przypadku gdyby Pani/Pana żądanie okazało się bardziej skomplikowane. Jeśli jednak wymagania ustawowe uniemożliwią realizację Pani/Pana uprawnień, otrzyma Pani/Pan od nas stosowane pisemne uzasadnienie.

Ponadto, w przypadku, jeśli zwróci się Pani/Pan do nas w sprawie dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych, a nasza odpowiedź nie będzie dla Pani/Pana zadowalająca, ma Pani/Pan również prawo do wniesienia powództwa przed właściwym miejscowo sądem powszechnym;

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą miały być przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego je zebraliśmy, zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/y.

 

Ważne:

Jeżeli będziemy mieć uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, możemy domagać się podania dodatkowych informacji w celu jej potwierdzenia. Działania takie są niezbędne, aby zapobiec np. ujawnieniu danych osobowych osobie nieuprawnionej.

 

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w zakresie automatycznych decyzji i profilowania?

Sąd Rejonowy w Szczytnie nie podejmuje wobec Pani/Pana danych osobowych zautomatyzowanych decyzji,
w tym profilowania.

 

A jak dbamy o Pani/Pana dane osobowe?

Aby dowiedzieć więcej na temat bezpieczeństwa prosimy odwiedzić stronę internetową Sądu Rejonowego
w Szczytnie.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie