Strona główna Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Rejonowy w Szczytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze
oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Szczytnie.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-04-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-08-22

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

 

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • cześć plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Sąd Rejonowy w Szczytnie dokłada starań, aby na bieżąco zwiększać dostępność oraz usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej. 

Na stronie internetowej jest zamieszczony tekst łatwy do czytania (ETR), tekst odczytywalny maszynowo, tekst nagrany w polskim języku migowym.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP Sądu Rejonowego w Szczytnie posiada następujące ułatwienia:

1. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
2. Moduł wyszukiwania
3. Widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych
4. Wyróżnienie odnośników

 

Aplikacje mobilne

Sąd Rejonowy w Szczytnie nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator do spraw dostępności Katarzyna Kieżel

Kontakt: Katarzyna Kieżel,  tel. 085 7430315, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Szczytnie
Ul. Sienkiewicza 8, 12-100 Szczytno

 

Dostępność wejścia do budynku

Przy wejściu do budynku Sądu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku znajduje się  również z drugiej strony, bezpośrednio z parkingu, z przeznaczeniem dla pracowników i służb konwojowych. Po wejściu do budynku zaraz za drzwiami znajdują się schody z zamontowaną platforma schodową. W Sądzie znajduje się winda. Wszystkie osoby wchodzące na teren Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzonej przez służbę ochrony obiektu. Ma ona na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu. Kontrola polega na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną służącą do wykrywania metali, lub/i sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali.

 

Dostępność korytarzy, schodów, wind i sal rozpraw

Budynek Sądu Rejonowego w Szczytnie posiada windę i dzięki temu nie posiada barier architektonicznych utrudniających poruszanie się po nim osób z niepełnosprawnościami, a jego zewnętrzna i wewnętrzna infrastruktura  zapewnia nieskrępowany dostęp do sali rozpraw
i pomieszczeń biurowych osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Na parterze budynku umiejscowione zostały komórki organizacyjne, zajmujące się bezpośrednią obsługą interesantów, tj.:
1. Biuro Podawcze p. 3;
2. Biuro Obsługi Interesantów p. 3;
3. V Wydział Ksiąg Wieczystych p. 20;

W budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie znajduje się 6 sal rozpraw i 1 pokój wysłuchań nieletnich.

Sala nr I – znajduje się na II piętrze, p. 212,
Sala nr II – znajduje się na II piętrze, p. 203,
Sala nr III – znajduje się na I piętrze, p. 119,
Sala nr IV – znajduje się na I piętrze, p. 102,
Sala nr V – znajduje się na I piętrze, p. 108,
Sala nr VI – znajduje się na parterze, p. 5,

Pokój Wysłuchań Nieletnich – znajduje się na I piętrze, p. 112.

Rozprawy wywoływane są przy wykorzystaniu informacji głosowych przez głośnik lub przez osoby obsługujące protokoły.

W budynku Sądu na parterze naprzeciwko Biura Obsługi Interesantów umiejscowiona jest tablica informacyjna. Na wszystkie kondygnacje prowadzą schody zlokalizowane na końcu korytarza po prawej stronie po wejściu do budynku. Klatka schodowa wyposażona jest w poręcze. Winda znajduje się po środku korytarza.

Na parterze znajduje się oznaczona toaleta, której wyposażenie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku jest pętla indukcyjna. Jest dostępny także tłumacz on-line języka migowego w Biurze Obsługi Interesanta - pokój numer 3. Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb.

 

Dostępność parkingu

Sąd Rejonowy w Szczytnie nie dysponuje ogólnodostępnym parkingiem samochodowym. Dostępny jest parking na Placu Juranda, oddalony o ok. 100 m od Sądu, na którym dostępne są miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

W Sądzie Rejonowym w Szczytnie nie ma pracowników posługujących się językiem migowym.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie