Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo za 1 nieobecnego w pracy urzędnika - sekretarza sądowego
Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo za 1 nieobecnego w pracy urzędnika - sekretarza sądowego PDF Drukuj artykuł


Dnia 16 kwietnia 2013 r.
Sygn. konkursu: A-1101-7/13


O G Ł O S Z E N I E

o konkursie na zastępstwo za 1 nieobecnego w pracy urzędnika – sekretarza sądowego
na czas określony – usprawiedliwionej nieobecności) w Sądzie Rejonowym w Szczytnie


Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie organizuje w drodze konkursu nabór kandydata na zastępstwo
za 1 nieobecnego urzędnika w Sądzie Rejonowym w Szczytnie w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas
określony (okres usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego urzędnika).

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku protokolanta:

1. Sporządzanie wokand na posiedzenia.
2. Przygotowywanie spraw na posiedzenia.
3. Rozpisywanie terminów posiedzeń.
4. Ustalanie należności świadkom i biegłym.
5. Dołączanie korespondencji do akt spraw.
6. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.
7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika.

II. Wymagania konieczne:

1. Ukończone studia wyższe, minimum I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy.
2. Nieposzlakowana opinia.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
5. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
    lub przestępstwa skarbowe.

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
7. Umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość techniki pracy biurowej.
2.Komunikatywność, odporność na stres, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny).
2. Życiorys oraz informacje o przebiegu kariery zawodowej.
3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym stanowisku.
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.
9. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia
   do konkursu.
II etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.
III etap trzeci

– rozmowa kwalifikacyjna podczas, której komisja konkursowa oceni w szczególności umiejętności
   kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na
   stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie sądu Biuro Podawcze lub drogą pocztową z powołaniem się na sygnaturę konkursu (A-1101-7/13) w terminie do 22 kwietnia 2013 r. na adres: Sąd Rejonowy w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 8.

 
Inne informacje:

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o dopuszczeniu do konkursu nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu – poprzez umieszczenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów w BIP, na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szczytnie www.szczytno.sr.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Sądu.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 624 71 11.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie