Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o naborze na praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Szczytnie
Ogłoszenie o naborze na praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Szczytnie PDF Drukuj artykuł

Data: 5 kwietnia 2018 r.

A-142-4/18

 

 

O g ł o s z e n i e

o naborze na praktykę absolwencką

 

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Szczytnie ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy
z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r., nr 127, poz. 1052).

Praktyka będzie się obywać na postawie umowy zawartej na okres trzech miesięcy (w wymiarze 40 godzin tygodniowo).

Liczba miejsc – 5

 

Program praktyki absolwenckiej będzie obejmował:

 

Wykonywanie czynności wynikających z zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu
działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. U. MS z 2003 r., nr 5, poz. 22 z zm.),
w szczególności:

1. Sporządzanie wezwań i zawiadomień.
2. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach sądowych.
3. Przygotowywanie pism za zarządzenie sędziego, kierownika komórki organizacyjnej. 
4. Wysyłanie i podłączanie korespondencji do akt.
5. Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym.
6. Doręczanie korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych (w tym wpisywanie pism do kontrolek, skanowanie 
    zwrotnych poświadczeń odbioru).
7. Przygotowywanie akt sądowych i innej dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego.
8. Ewidencja wniosków i dokumentów w systemach informatycznych i w ewidencji prowadzonej w formie papierowej na potrzeby
    wydziałów/oddziału sądu.

Wymagania formalne dla kandydatów:

1. Wykształcenie  co najmniej średnie.
2. Nie ukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 30 roku życia.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
6. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Podanie o przyjęcie na praktykę absolwencką (z podaniem dokładnego adresu zamieszkania i numerem telefonu kontaktowego).
2. Curriculum vitae.
3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
    lub przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie dotyczące dowodu osobistego (druk w załączeniu).
7. Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
    o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
8. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.    

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Szczytnie. Nabór składa się z dwóch etapów:

  • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych, 

  • II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie sądu - Biuro Podawcze pokój nr 3 lub drogą pocztową z powołaniem się na sygnaturę naboru (A-142-4/18 ) w terminie do 11 maja 2018 r. na adres:
Sąd Rejonowy w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 8.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Informacja dotycząca zakwalifikowania kandydatów do drugiego etapu naboru oraz termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej zamieszczona
zostanie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szczytnie: www.szczytno.sr.gov.pl
 .

 

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89/ 624-71-10

 

 

D  Y  R  E  K  T  O  R

Sądu Rejonowego w Szczytnie

Joanna Małgorzata Lipińska


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie