Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Konkurs na stanowisko referendarza sądowego
Konkurs na stanowisko referendarza sądowego PDF Drukuj artykuł

 

Prezes Sądu Rejonowego w Szczytnie na podstawie art. 149 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 22 marca 2012 roku w sprawie
przeprowadzaniakonkursów nastanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 769)

 

                                                                         ogłasza konkurs na stanowisko referendarza sądowego

 


Nazwa i adres sądu:
Sąd Rejonowy w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 8

Oznaczenie konkursu: A-1101-3/18

Liczba wolnych stanowisk referendarza sądowego: 1 etat

Termin przeprowadzenia konkursu:   24 sierpnia 2018 r.

Miejsce przeprowadzenia konkursu: Sąd Rejonowy w Szczytnie,12-100 Szczytno,
                                                                   ul. Sienkiewicza 8, (p. 303, piętro III)

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończył 24 lata,
 • zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski, ukończył aplikację sędziowską albo prokuratorską.1

1 Zgodnie z art. 66 ust. l ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa  i Prokuratury (t. j. Dz. U. 2017.146 ze zm.)
  warunek określony w art. 149 § l pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku  – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu
  nadanym niniejszą ustawą, spełnia osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej
  ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski lub odbyła aplikację sądową lub prokuratorską, bądź złożyła
  egzamin referendarski.


2. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (A-1101-3/18),
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego,
  prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego,radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony
  odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu – zgodnie z ustawą o ochronie
  danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2016, poz. 922 j.t),


Do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Każdy dokument musi być podpisany własnoręcznie przez kandydata.

 

3.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:


Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 23 lipca 2018 r.  pod adresem:

Sąd Rejonowy w Szczytnie, ul. Sienkiewicz 8, 12-100 Szczytno

 

Osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Szczytnie (na parterze) lub przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego
usługi pocztowe (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem na kopercie KONKURS-REFERENDARZ SĄDOWY A-1101-3/18.

 

4. INNE INFORMACJE:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-89) 624 71 10,
 • oferty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną niezwłocznie powiadomieni o terminie i miejscu części pisemnej konkursu –
  poprzez umieszczenie najpóźniej do 16 sierpnia 2018 r. listy kandydatów na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu oraz
  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szczytnie: www.szczytno.sr.gov.pl,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane,
 • zgłoszenia nie zakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale
  Administracyjnym pok. w terminie do  14 września  2018 r. po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Ochrona danych osobowych:

Informacja o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Sądu pod poniższym linkiem: rekrutacja

 

                P R E Z E S

Sądu Rejonowego w Szczytnie


          Ewelina Wolny

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie