Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Ogłoszenia Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie
Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie PDF Drukuj artykuł

 

Data:12 marca 2019 r.

A-1101- 2/19

OGŁOSZENIE

o konkursie na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie

 

Prezes Sądu Rejonowego w Szczytnie organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie.


Termin i miejsce konkursu:
Konkurs zostanie przeprowadzony 9 maja 2019 r. o godzinie 9.00 w sali 303 w siedzibie Sądu Rejonowego w Szczytnie,
ul. Sienkiewicza 8.


Termin składania zgłoszeń na konkurs: do 2 kwietnia 2019 r.

 

I. Zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:
1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) ukończyła 24 lata.

II. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem
    oraz numerem telefonu kontaktowego;
2) własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo
    w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
    albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych
    na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 155 a § 6 ustawy z  27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52
    ze zm.) tj. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
    publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6) aktualną fotografię zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
7) kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. 1.3;
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U 2013.1228).

Zgłoszenia opatrzone oznaczeniem konkursu: „Konkurs na stanowisko asystenta sędziego, A-1101-2/19 należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Szczytnie lub przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Szczytnie Oddział Administracyjny,
ul. Sienkiewicza 8, 12-100 Szczytno.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie najpóźniej do 23 kwietnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Szczytnie, na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szczytnie - www.szczytno.sr.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kandydaci nie zakwalifikowani lub niezatrudnieni mogą odebrać złożone przez siebie dokumenty rekrutacyjne w ciągu 7 dni od zakończenia procesu naboru w siedzibie Sądu Rejonowego w Szczytnie, pokój 302. Po upływie tego terminu oferty zostaną odesłane kandydatom na adresy wskazanej w dokumentacji rekrutacyjnej.

Ochrona danych osobowych - informacja o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Sądu pod poniższym linkiem: rekrutacja.

 

P R E S E S
Sądu Rejonowego w Szczytnie

Ewelina Wolny   


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie