Strona główna Aktualności Wybory ławników na nową kadencję 2020-2023
Wybory ławników na nową kadencję 2020-2023 PDF Drukuj artykuł

 


Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 roku. Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy art. 158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) – dalej USP.

Wybory ławników przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników:

Zgodnie z art. 162 § 1 USP kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji (tj. 30 czerwca 2019 r.).

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia – Dz. U. Nr 121, poz. 693). Do karty zgłoszenia załącza się dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2-4 USP, tj:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
    lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została
    mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, , wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55
    ust. 2a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r., poz.1000 i 1544)
    stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (§ 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia
    Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania
    w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu – Dz. U. z 2015 r., poz. 212).

Dokumenty wymienione w ppkt. od 1) do 4) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru
    lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie
    przepisów prawa. Dokumenty z powyższe (ppkt. f) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.
2) imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym
    podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną
    do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgodnie z art. 162 § 7 USP koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 162 § 7 USP koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 8 USP koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia
z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Rady gminy dokonują wyboru ławników najpóźniej w październiku 2019 r.

Do dnia 31 października 2019 r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentacją.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie