Ogłoszenie o naborze na praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Szczytnie Drukuj artykuł

Data: 26 sierpnia 2020 r.

A-142-11/20

Ogłoszenie o naborze na praktykę absolwencką

Dyrektor Sądu Rejonowego w Szczytnie ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką w Wydziałach i Oddziale Sądu Rejonowego
w Szczytnie, organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (tj. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1244).

Praktyka odbywać się będzie na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką, zawartą na okres trzech miesięcy (w wymiarze
40 godzin tygodniowo).

Liczba miejsc – 5

Program praktyki absolwenckiej będzie obejmował:

Wykonywanie czynności wynikających z zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu 
działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. U. MS z 2019 r., poz. 138), w szczególności:

 1. Sporządzanie wezwań i zawiadomień.
 2. Przygotowywanie pism na zarządzenie sędziego, kierownika komórki organizacyjnej. 
 3. Wysyłanie i podłączanie korespondencji do akt.
 4. Zakładanie akt spraw (drukowanie okładek, wszywanie i numerowanie dokumentów).
 5. Doręczanie korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych (w tym wpisywanie pism do kontrolek,
  skanowanie dokumentów).
 6. Przygotowywanie akt sądowych i innej dokumentacji do przekazywanie do archiwum zakładowego (sporządzanie i sprawdzanie
  spisów zdawczo-odbiorczych).
 7. Ewidencja wniosków i dokumentów w systemach informatycznych i w ewidencji prowadzonej w formie papierowej na potrzeby wydziałów/oddziału sądu.
 8. Prace porządkowe w archiwum zakładowym, (wynoszenie/przenoszenie akt, układanie, sprawdzanie z ewidencją, sporządzanie spisów archiwizacyjnych), prace porządkowe  dot. składników majątku  będących na wyposażeniu Sądu.

Wymagania formalne dla kandydatów: zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. 2018.12.44 j.t.).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie  o przyjęcie na praktykę absolwencką.
 2. Curriculum vitae.
 3. Oświadczenie  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przedłożenia szerszego zakresu danych druk w załączeniu).
 7. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Szczytnie. Nabór składa się z dwóch etapów:

 • I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie sądu - Biuro Podawcze  pokój nr 3 
lub drogą pocztową z powołaniem się na sygnaturę naboru (A-142-11/20) w terminie do 18 września 2020 r. na adres:

Sąd Rejonowy w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 8.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Informacja dotycząca zakwalifikowania kandydatów do drugiego etapu naboru oraz termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej zamieszczona
zostanie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szczytnie: www.szczytno.sr.gov.pl.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89/624-71-10

 

 

D  Y  R  E  K  T  O  R

Sądu Rejonowego w Szczytnie

wz. Barbara Kołodziejska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Kim jest Administrator, Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Rejonowy w Szczytnie, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Szczytnie. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • Listownie: Sąd Rejonowy w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 8, 12-100 Szczytno;

 • E-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • Telefon: 89 624 71 10;

Skąd pochodzą Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana;

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie nie pozwoli na przeprowadzenie rekrutacji.

W przypadku podjęcia decyzji o przystąpieniu do rekrutacji, niezbędne jest podanie danych zgodnych z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. 
o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r., poz. 1244). W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli dobrowolnie 
poda Pani/Pan swoje dane osobowe, nie wymagane przepisami prawa, podstawą ich przetwarzania będzie jedynie wyrażona przez 
Panią/Pana zgoda - świadoma i wyraźna. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie, co wiązać się będzie z usunięciem
danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

W Sądzie Rejonowym w Szczytnie przetwarzamy dane osobowe, w celu rekrutacji.

Komu możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe?

 • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
  gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym 
  do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie tych danych osobowych;

 • Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie,
  w celu wspomagania nas w wykonywaniu naszych zadań, tj. podmioty świadczące usługi finansowe, prawne, ochrony, informatyczne.

 • Dane osobowe nie będą udostępniane do Państwa Trzeciego, natomiast wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej 
  Sądu Rejonowego, poprzez umieszczenie danych w postaci imienia i nazwiska.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte w terminie 30 dni, w przypadku jeśli nie zostanie Pani/Pan 
zrekrutowany. W przypadku, gdy zostanie Pani/Pan zatrudniona/y, dane osobowe będzie przetwarzać zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,  a po zakończeniu zatrudnienia dane osobowe usuniemy, postępując zgodnie obowiązującą w Sądzie Rejonowym 
w Szczytnie instrukcją kancelaryjną.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych,

 • Prawo do sprostowania/uzupełnienia swoich danych osobowych;

 • Prawo do usunięcia (Prawo do bycia zapomnianym) swoich danych osobowych;

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

 • Prawo do informacji w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 • Prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. Niezbędne do tego celu informacje znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jeśli wystąpi Pani/Pan do nas o realizację swoich uprawnień, niezwłocznie zajmiemy się Pani/Pana sprawą, i nie później
niż w terminie 30 dni zostanie Pani/Pan poinformowany na piśmie bądź w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach 
elektronicznie o sposobie załatwienia swojej sprawy. Termin ten możemy jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, w przypadku gdyby
Pani/Pana żądanie okazało się bardziej skomplikowane. Jeśli jednak wymagania ustawowe uniemożliwią realizację Pani/Pana uprawnień,
otrzyma Pani/Pan od nas stosowane pisemne uzasadnienie.

Ponadto, w przypadku, jeśli zwróci się Pani/Pan do nas w sprawie dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych, a nasza
odpowiedź nie będzie dla Pani/Pana zadowalająca, ma Pani/Pan również prawo do wniesienia powództwa przed właściwym 
miejscowo sądem powszechnym;

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą miały być przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego je zebraliśmy, zostanie Pani/Pan 
o tym poinformowana/y.

Ważne:

Jeżeli będziemy mieć uzasadnione wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości, możemy domagać się podania dodatkowych informacji 
w celu jej potwierdzenia. Działania takie są niezbędne, aby zapobiec np. ujawnieniu danych osobowych osobie nieuprawnionej.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w zakresie automatycznych decyzji i profilowania?

Sąd Rejonowy w Szczytnie nie podejmuje wobec Pani/Pana danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

A jak dbamy o Pani/Pana dane osobowe?

Aby dowiedzieć więcej na temat bezpieczeństwa prosimy odwiedzić stronę internetową Sądu Rejonowego w Szczytnie.

 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie